W3C | Feedback | Site Map | FAQs | Support   redgreenblue  Facebook Youtube Twitter 

PERMOHONAN PENGIKTARIFAN PROGRAM PENGAJIAN (PERINGKAT DIPLOMA) DARIPADA IPTS/LAIN-LAIN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI UNTUK MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA]

 

  1. Semua IPTS atau lain-lain institusi pengajian tinggi yang berdaftar di Malaysia boleh memohon untuk mendapatkan pengiktirafan kelayakan program pengajian masing-masing (peringkat diploma)daripada Senat Universiti Utara Malaysia (UUM).
  2. Mana-mana IPTS/Lain-lain institusi pengajian tinggi yang mendapat pengiktirafan kelayakan program daripada Senat UUM, maka semua calon lulusan program pengajian tersebut adalah layak untuk memohon mengikuti program pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti ini.
  3. Muat turun Kelayakan Diploma Dan Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh UUM Berdasarkan Pengiktirafan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Dan Jabatan Perkhidmatan Awam di sini.

 

TATACARA PERMOHONAN Pihak IPTS atau lain-lain institusi pengajian tinggi perlu kemukakan surat permohonan rasmi bersama-sama maklumat berikut;

 Surat Kelulusan Mengendalikan Kursus Pengajiandaripada Kementerian Pengajian Tinggi;

  1. Silibus kursus program yang berkaitan.; dan
  2. Salinan Sijil Perakuan Akreditasidaripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

    iktiraf 
Dokumen yang lengkap hendaklah di majukan kepada;

Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Akademik
Universiti Utara Malaysia
06010, UUM Sintok
Kedah Darul Aman

 

_____________________________________________________________________________________________

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STUDY PROGRAMMES (AT THE DIPLOMA LEVEL) FROM PRIVATE INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING/ OTHER INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN ORDER TO PURSUE A PROGRAMME OF ACADEMIC STUDY AT THE UNDERGRADUATE LEVEL AT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 

  1. All Private Institutions of Higher Learning or other institutions of higher learning which are registered in Malaysia may apply to seek recognition of their respective programmes of study (at the diploma level) from the Universiti Utara Malaysia (UUM) Senate.
  2. Graduates of any Private Institution of Higher Learning or other institution of higher learning which has obtained recognition for its programmes from the UUM Senate are eligible to apply to enroll for undergraduate programmes of study at this university.

 

 

APPLICATION PROCEDURE 
 
Private Institutions of Higher Learning or other institutions of higher learning are required to furnish an official letter of application together with the following documents: 
  1. The letter of Approval to Conduct Programme of Study from the Ministry of Higher Education;
  2. The syllabus of the relevant programme of study; and
  3. A copy of the Accreditation Acknowledgement Certificate from the Malaysian Qualifications Agency (MQA). 

The application, complete with all the required documents, must be sent to:

Director
Department of Academic Affairs
Universiti Utara Malaysia
06010, UUM Sintok
Kedah Darul Aman